Eskişehirliyiz.biz Ana Sayfa Eskişehir Apart Yurt Rehberi  
Üye Ol Üye Giriş
Yunus Emre’nin Hayatı ve Türk-İslam Dünyasına Tesiri - Eskişehirliyiz Biz Eskişehir Haber Eskisehir Haberleri Gundem Güncel Konular ve Tartışmalar
Eskişehir Haber
www.eskisehirliyiz.biz
Ana Sayfa
Güncel Polis Spor Politika Kültür-Sanat Ekonomi Otomobil Eğitim Sağlık Bilim Teknoloji Ekoloji Yaşam Magazin
  12 Nisan 2021 Pazartesi  
TEI’ye Dünya Çapında Ödül
Eskişehir 2021 Ramazan İmsakiyesi
Şifa Ayı Ramazan
REKOR YATIRIM REKOR BAŞVURU
Yunus Emre’nin Hayatı ve Türk-İslam Dünyasına Tesiri
1.02.2021 

Yûnus Emre, yedi asırdan bu yana Balkanlar dediğimiz Evlâd-ı Fâtihân diyârlarından, Doğu Türk Dünyasına kadarki yerlerde, bütün Türk-islam illerinde ve gönüllerde saygı ve sevginin doruk noktasına çıkmış, Türk Milletinin en büyük şâiri, dervişi, tepe insanı durumuna gelmiştir.

Şerafettin ÖZDEMİR

“Ben gelmedim dâvî için
Benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmağa geldim.”

Doğumu
Türk-lslâm Âleminin ve Tasavvuf edebiyatının en büyük şâiri, aşk ve gönül adamı, sevgi menbaı Yûnus Emre, tarihî kayıtlara göre, 1240 veya 1241 yıllarında Sivrihisar yakınlarında bulunan Sarıköy’de doğmuştur. Hayatta iken, büyük mürşid ve mübelliğ, büyük Türk mutasavvıfı Hacı Bektaşî Velî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmi ile görüştüğü ve onların sohbetlerinden müstefid olduğu, Taptuk Emre’nin kırk yıl hizmetinde bulunduğu bilinmektedir.
Yûnus Emre’nin şiirleri, milletimizin kalbinde o derece yer etmiştir ki, dini özel gün ve gecelerimizde, mescid ve tekkelerde, sünnet merasimlerin de, hacı uğurlama ve karşılamalarında, oda ve oba sohbetlerinde, ferdî ve grublar halinde asırlardan beri hep söylenegelmiş, ilâni- hâye aşkla, vecdle, huzurla terennüm edilmeye devam edecektir.

Vefatı
Yûnus Emre, 80 veya 82 yıl yaşamış, 1320’de vefat ettiği zaman doğduğu yer olan Sivrihisar Sarıköy’e defnedildiği yine tarihi kayıtlarda geçmekte ise de, Bursa, Eğridir, Erzurum-Dutçu Köyü, Keçiborlu, Karaman, Kula, Konya-Aksaray-Sandıklı, Sarıköy, Ünye, Sivas gibi muhtelif yerlerde de merkadi bulunmaktadır. Gerçekten bu türbelerden sadece birinde medfun bulunduğu, diğerleri ise, aziz milletimizin, Yunus’a karşı bir saygı, sevgi ve hayranlık ifadesi olarak tesis ettikleri makamdır.
Mevcud vesikalara göre, Sarı- köy’deki türbenin gerçek mezarı olduğu bilinmektedir. Ancak, şu hususu hiç bir zaman unutmamak gerekir. “Onun yattığı yer, bütün Türk Milletinin kalbidir”
Şu tarihi realiteyi de, hiç bir zaman göz ardı etmememiz gerekir. Yûnus, nerede olursa olsun, hangi vatan köşemizde medfun bulunursa bulunsun, onu, bir muhitte, bir yerde göstermenin imkanı yoktur. O halde, nerede gömülü bulunursa bulunsun, yüce milletimiz, Yûnus’a aynı mesafede ve yakınlıktadır. Ayrıca, iftihar ediyor, kıvanç duyuyoruz. Niye? Böylesine büyük bir deha yetiştirmenin mutluluğu elbette ki bu bağrı yanık, hisli, duygusal, çilekeş, büyük Türk Milletine aittir.

Tahsili
Milletimizi arasında, Yû- nus’un okuma yazma bilmediği, ümmî bir şâir olduğuna yer yer inanılmaktadır. Halbuki, bu düşüncenin aksine, Yûnus Emre’nin okuma-yazma bildiği, zamanın medreselerinde iyi bir tahsil yaptığı, Arapça, Farsça ve İslâm tarihini öğrendiği şiirlerinden bilinmektedir. Vûnus’un, milletimizce ümmî gösterilmesinin sebebi ise şudur: Milletimiz, onu ululamak, yüceltmek, olduğundan daha büyük göstermek, şâirliğinin Allah tarafından verildiğini, vehbi ermiş-şâir olduğuna inanmak için, ümmî bilinmektedir. “Gerçi ümmîdir, ammâ debistân-ı Huda Sebak Hanıdır” (Okur yazar değildir, ama Tanrı okulunda ders görmüştür.) ifâdesi mes’eleyi genel bir şekilde aydınlığa kavuşturmaktadır. Gerçekten bütün bu sözler, Yûnus’un, engin gönüllü oluşuna, mütevaziliğine işârettir.
 

Eseri
Yûnus Emre’nin, divânı meşhurdur. Gerek hece vezniyle ve gerekse aruz vezniyle yazılmış şiirleri mevcuddur. Risâletün’-Nushiyye isimli eser de.Yûnus Emre’ye aittir. Tasavvufî bir aşk ve huşu içinde, bazen kıyametin dehşetinden, zaman zaman da cennetin ni’met ve güzelliklerinden bahseden şiir İlâhileri, deyişâtları bu gün bile terü-taze bir şekilde okunmakta ve her kesim tarafından gündemde tutulmaktadır.
Türkçemize Hizmeti
Yûnus Emre, yetişen Türk aydınlarının dâima ilgi odağı ve mevzuudur. Diğer taraftan Anadolu Türkçesinin kurucularından, temsilcilerinden, yücelticilerinden ve bu uğurda sa-’yü-gayret gösteren öncülerinden birisidir. Güzel Türkçemiz, Yûnus’un elinde ve dilinde, en mükemmel şeklini alarak zafere ulaşmıştır. Türkçemizin sesini, çehresini ve orijinalliğini zamanında en iyi aksettiren şâir O’dur.
Yûnus’un dili en güzel ve hâlis Türkçedir. Yûnus, milletimizin dilini, en canlı, en aydınlık bir halde kullanmıştır. Onun dilini sadece Türk- çeye münhasır kılmamak gerekir. Dolayısıyla, şiirlerin de, Arapça ve Farsça faktörler de taşımakla berâ- ber, İslam medeniyyeti içerisinde zengin bir Islâmi Türk dilidir. Yûnus, Hoca Ahmed Yesevi’nin, Türkistân diyârında başlattığı tasavvûfi Türk edebiyatını, Türkiye’mizde de yeşertmiş, bayraklaştırmış, en yüksek, zirve derecesine ulaştırmıştır. Yûnus, sadece memleketimizde değil, tüm yer yüzünde ebediyyen zihinlerden silinmeyecek, kalplerden sökülemeyecek bir şâirdir.

Türk-lslâm Dünyasına Tesiri

Rûm’dan çıktım yürüdüm,
Mum olup sızdım eridim,
Şükür Hakk’a yüzler sürdüm,
Ne güzel Kâ’be yolları.” gibi şiirlerinde de zikredildiği üzere, Yûnus Emre, yedi asırdan bu yana Balkanlar dediğimiz Evlâd-ı Fâtihân diyârlarından, Doğu Türk Dünyasına kadarki yerlerde, bütün Türk-islam illerinde ve gönüllerde saygı ve sevginin doruk noktasına çıkmış, Türk Milletinin en büyük şâiri, dervişi, tepe insanı durumuna gelmiştir.
Yûnus Emre’nin, Azerbaycan, İran, Nahcivan, Tebriz, Şiraz, Şuriye ve Anadolu’nun bir çok yerlerini gezdiği-dolaştığı yerlerde ilel-ebed bir iz bıraktığı şiirlerinden anlaşılmaktadır. Hatta günümüzde bile, yalnız vatanımızda değil, Türkiye dışında, bir çok ülkelerde ve özellikle Batı Âleminde de ilgi, alâka ve hayranlık çeken bir şâirdir. Binâenaleyh, Hoca Ahmed Yesevi’nin 12 nci asırda, Anayurt Orta Asya’da başlattığı, Türk tasavvuf hareketi, millet edebiyatı Yûnus Emre’de kemâl ve en olgun noktasına ulaşır.
Ayrıca, Yûnus Emre, Hoca Ahmed Yesevi’nin devamı olarak, onun Orta Asya’da yani, Doğu Âleminde ifa eylediği tasavvufun, özlerin milletimize ulaşmasındaki çaba ve gayretinin devamı ve altın halkasıdır.
Yûnus, “Gözü yaşlı, bağrı başlı” bir Anadolu Türkmen dervişidir. Hatta, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi, onun hakkında şöyle der: “Mera- tib-i Mâneviyyeden her hangisine terakki eyledin ise şu Türkmen kocası Yûnus önüme çıktı.”diyerek, onun yükseldiği makamı tasdik eylemektedir.
Yûnus’un aksiyonu dış dünyaya doğru değil, ruhlara ve insanın mânâ derinliklerine, bâtıni âlemine doğrudur. O, gönüller fetheden, Fâtih bir memurdur. Türk medeniyetinin bir cephesinde Kılıç Arslan’ların, Osman Gâzi’lerin Allah’a adanmış kılıçlarının yanı başında “Keli- me-i Tevhîd” anlamının kılıcı vardır. Yâni, kılıç ile mânâ birleşerek Türk-lslâm Sentezinin temeli atılmıştır.
İşte bu temel, derviş olmuş, gazi olmuş, alp-eren olmuş ve Gaznelilerin, Karahanlı’ların, Selçûki’lerin, Osmanlıların ve yepyeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ve tüm Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin köprüsü olmuştur. Yûnus, “Hak bülbülü” “Gönül adamı” “Aşk ve sevgi insanı” muhteşem ve büyük bir Hak ve halk şâiri olduğu için, sunduğu mesajında hem milli, hem de evrenseldir. Hem kendi asrının, hem de günümüzün iştiyâkla ve hasretle beklediği, muhtaç olduğu bir aşk adamıdır.
Yirminci asır boyunca kan ve kıtalin yoğunlaştığı, insanların birbirlerini acımasızca ve hunharca katlettiği, Bosna-Hersek dramının yaşandığı, Çeçenya vahşetinin bütün dünyanın gözü önünde işlendiği, “Hak Kuvvettedir” prensibinden hareketle, zâlim, haksız ve güçlü- nün haklı, mazlumların göz yaşlarının ceyhûn olduğu ve insanları dil- hûn ettiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu dünyaya kavga için gelmediği, sevgi için geldiğini izâr eden derviş Yûnus’un hasretini çekiyoruz.
Şer ve nifakın kol gezdiği, hoş görünün yerini kabalığın aldığı, insanımızı bir birine düşürme oyunlarının oynandığı günümüzde dilerizki, “Berigel barışalım, / Yâd isen bilişelim, / Atımız eyerlendi / Eştik elHamdü lillâh” diyecek Yûnus lar gelecek, birliğimizi ve beraberliğimizi sağlayacaktır.

Netice
Yûnus’un, yedi asırdan beri, vatanımızın her tarafında, batı’ta ve doğu Türk dünyasında aşkla ve şevkle okunan “Yemen İllerinde Veyse’l-Karâni” hoş sedası, ebediyyete kadar söylenecektir. Mevlidlerimizi, meclislerimizi, mescidlerimizi, tören ve şölenlerimizi şenlendirmeğe devam edecektir. Güzel Türkçemiz hizmeti Türkiye’mize olduğu gibi, yeni Türk Cumhuriyetlerimize de ulaştıracak, dilde, fikirde, işde, hedefte iş birliğinin kurulmasında Inşaallah manevi öncü vazifesi görecektir.

Kaynak: Diyanet Haber
Gönderen: haberler
2693 defa okundu 

Paylaş

Bu habere yorumlar


Kültür-Sanat Haberleri
En Çok Okunanları
Çanakkale sergisinde yürekleri dağlayan mektuplar!
2021 ’Yunus Emre’ yılına özel çalışma: ’Demir Leblebi’ VİDEOLU
‘Uluslararası Hac Sempozyumu’ Ankara’da başladı VİDEOLU
Türkiye’de Bir İlk İŞKUR Aracılığı ile Görme Engelliler İçin Filografi Kursu Açıldı VİDEOLU
Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Programı Düzenlendi
"ON KITA BİR VATAN İLELEBET İSTİKLAL"
Vali Ayyıldız Başkanlığında “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” Kapsamında Toplantı Yapıldı
Resim ve Kompozisyon Yarışmasında Dereceye Girenler Ödüllendirildi
2021 Yunus Emre Yılı Anadolu’da da Yunus Emre yılı olacak
ESKİŞEHİRLİ LİSELİLERİN BÜYÜK ÖDÜLLERE KAVUŞMASI İÇİN SON GÜNLER
TÜRK CUMHURİYETLERİ NEVRUZ PANELİNDE BULUŞUYOR
Bir hekimin gözünden 18 Mart 1915 günü
ÇALIŞAN GENÇLİK İLE BULUŞMA
“Çocuk Politikaları Serisi” Yayın Hayatına Başladı
2 AVM’de 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SERGİSİ
 


Kültür-Sanat Haberleri
 
 
TDV Ramazan’da 36 ülkede 90 bin Kur’an-ı Kerim hediye edecek
TDV Ramazan’da 36 ülkede 90 bin Kur’an-ı Kerim hediye edecek
TÜRK KÜLTÜRÜNÜN KÖKLERİ ORTAYA KONULACAK
AİLELER İÇİN ESPOR
ÜÇ GELENEKSEL MİRASIMIZ DAHA UNESCO ADAYI
TARİHİ ATLAS SİNEMASINDA İLK GALA: “MİMARLARIN PÎRÎ SİNAN BELGESELİ”
Odunpazarı atölye çalışmalarına devam ediyor
Kızılay’ın “Teşekkür ve Dayanışma Programı” 11 Nisan’da
Manas–Altay Dağlarının Kaplanı adlı Roman TİKA Desteğiyle Kırgızistan’ da Tanıtıldı
Bavulumda Sanat Var etkinliği devam ediyor
AİLELER İÇİN ePANEL: eSPOR NEDİR?
Tepebaşı Belediyesi, ailelere yönelik olarak “eSpor Nedir?” adlı ePanel etkinliği d...
Diyanet’ten ödüllü gençlik yarışması
Diyanet İşleri Başkanlığınca üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Mevlid-...
TDV’den Ramazan ayına özel ‘Çevrimiçi Kitap Fuarı’
Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan ayına özel “Çevrimiçi Kitap Fuarı&rdquo...
ESKİŞEHİRLİ LİSELİLERİN BÜYÜK ÖDÜLLERE KAVUŞMASI İÇİN SON GÜNLER
ÖDÜLLER BİTMEDİ YENİLERİ EKLENDİ ‘’İpana 23. Türkiye On-Line Liseler...
EN İYİ AVRUPA PULU YARIŞMASINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ PTT’NİN
"TARİHİ POSTA YOLLARI" TEMALI PUL İLE PTT “ALTIN PUL” ÖDÜLÜN&Uu...
 


Önceki Başlıklar
Hac, müminlerin manevi dünyasında derin izler bırakan, çok yönlü bir ibadettir
Diyanet İşleri Başkanlığınca "Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac" temasıyla dü...
Türkiye’de Bir İlk İŞKUR Aracılığı ile Görme Engelliler İçin Filografi Kursu Açıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Hayaller Engelsizdir’ sloganıyla en... VİDEOLU
‘Uluslararası Hac Sempozyumu’ Ankara’da başladı
Uluslararası Hac Sempozyumu açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, &l... VİDEOLU
Diyanet Aylık Dergi Nisan 2021 sayıları çıktı
Diyanet İşleri Başkanlığınca her ay birbirinden önemli dosya konuları ile yayınlanan Diyanet Ay...
GEÇMİŞTEN GELECEĞE DÜĞÜM ATILIYOR
Türkiye’de ilk olan Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi’ndeSivrihisar Belediye ...
AKKUYU NÜKLEER A.Ş. ULUSAL ÇOCUK RESİM YARIŞMASI DÜZENLİYOR
1 Nisan 2021, Türkiye. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra...
YENİ DÖNEM KURS KAYITLARI BAŞLIYOR
Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nde yeni dönem kurslar için kayıtlar...
AKBANK SANAT ÇOCUK ETKİNLİKLERİ EVİNİZDE
 Akbank Sanat Nisan ayında kültür sanat etkinliklerine “Akbank Sanat Evinizde&r...
Başkan Erbaş’tan ’Hac Sempozyumu’ paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac” ...
TÜRKİYE’NİN İLK ULUSLARARASI EDEBİYAT VE YAYINCILIK TANITIM PORTALI KULLANIMA AÇILACAK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2021 yılı itibarıyla Bakanlığımızca TEDA ...
BAKANLIKTAN ÇOCUKLARA HEYECAN DOLU BİR HİKÂYE
Geçmişin geleceğe mirası kültür varlıklarımızı koruyacak olan günümü...
“Uluslararası Hac Sempozyumu” Perşembe günü başlayacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce “Değiş...
CEZAEVLERİNE KÜTÜPHANE İÇİN İKİ BAKANLIK İŞ BİRLİĞİ YAPACAK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül il...
BAKAN ERSOY’DAN "KÜTÜPHANE HAFTASI" MESAJI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütüphane Haftası dolayısıyla bir mes...
Karadenizliler Derneği Genel Kurulu Yapıldı
Eskişehir’in en köklü hemşehri derneklerinden olan Karadenizliler Kültür D...
 
Eskişehir’de ’BİTMEZ BU OYUNLAR’
Eskişehir’in gurur kaynağı olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2...
Muhür Kitaplığı 2021 Şiir Ödülü
Mühür Kitaplığı Yayınevi, iyi şiire yeni bir alan açmak ve şiire gönül ve...
TÜRKİYE’DEKİ FEMİNİZM TARİHİ KONUŞULDU
Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları’nın 13&rsqu...
KOVİD 19 BU KEZ MEKTUPLARLA ANLATILACAK
Dünya  Posta  Birliğinin  (UPU)  düzenlediği  “Uluslararası...
TÜDAM, Nevruz Paneli ile Türk Cumhuriyetlerini buluşturdu
Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM), “...
Yeşilay’ın Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın son başvuru tarihi 30 Nisan’a uzatıldı
Yeşilay’ın düzenlediği Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın son başvuru tarihi...
Diyanet, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı anısına kitap hazırladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel hazırl...
“Çocuk Politikaları Serisi” Yayın Hayatına Başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk alanında sunduğu hizmetleri ayrıntı...
TARİHİ KUMACIK HAMAMI RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Sivrihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ilçenin gel...
TARİH KONUŞMALARI DEVAM EDİYOR
Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları’nın 13&rsqu...
ESKİŞEHİR ŞEHİR TİYATROLARI 20. YAŞINI KUTLUYOR
27 Mart 2001 yılında ilk kez perdelerini açan ve Eskişehir’in kültür sanat ha...
GENÇ FİKİRLER SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER
Tepebaşı Belediyesi’nin koordinatörlüğünde hayata geçirilen “Gen&c...
KADIN EMEĞİYLE DOĞA DOSTU ÜRETİM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kadın emeğiyle doğa dostu üretim...
Diyanet 900 yıllık kaynak eseri okurla buluşturdu
Diyanet İşleri Başkanlığı, İmam Gazzâli’nin "İhyâü Ulûmi’d-D...
Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması’na son başvuru tarihi 26 Nisan
 TSPB 7. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması’na son başvuru tarihi 26 Nis...
 
 
En Çok Okunanlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir'i Sosyal Medyadan Takip Edin...

YAZARLAR
 
GÜZEL ATLAR DİYARI
 
ÖĞRENME VE HAFIZAYA ALMA
 
GÜNDOĞDU YILDIRIM
GELMEYECEK BAHAR
 
Hüseyin GÜVEN
SIPALI GÖRSEL KOMPOZİSYON…
 
Konuk Yazar
Anlatmaya gerek yok, işte Odunpazarı Belediyesi
 
Muharrem Akaydın
TÜRK KÜLTÜRÜNDE UZLAŞMA
 
 
 
Nevzat Laleli
NEREDEN, NEREYE
 
Özgür TIKIZ
Gaziray ve Hatırlattığı Geçmiş: 8 Milyonluk FARK
 
 
 

 

 

Eskişehir Kültür Sanat
online ziyaretçi: 427
online üye: 0
 
Telif hakkı saklıdır © 2000-2021 Eskişehir Reklam
Eskişehirliyiz.biz Anasayfa | Giris Sayfan Yap | Sık kullanılanlara ekle| WebMaster Kodu | İletişim  
eskişehir

eskisehir@eskisehirreklam.com