Eskişehirliyiz.biz Ana Sayfa Eskişehir Apart Yurt Rehberi  
Üye Ol Üye Giriş
ESMMMO Yapılandırma Konusunda Bilgilendirme - Eskişehirliyiz Biz Eskişehir Haber Eskisehir Haberleri Gundem Güncel Konular ve Tartışmalar
Eskişehir Haber
www.eskisehirliyiz.biz
Ana Sayfa
Güncel Polis Spor Politika Kültür-Sanat Ekonomi Otomobil Eğitim Sağlık Bilim Teknoloji Ekoloji Yaşam Magazin
  20 Şubat 2019 Çarşamba  
Hangi ülkede benzin ne kadar?
Acil Yardım Ambulansları Törenle Teslim Edildi
ESKİŞEHİR’DE İMAR SORUNU KALMAYACAK
Herşey Açık: YASA ORTADA, ASFALT PARASI ZORUNLU DEĞİL
ESMMMO Yapılandırma Konusunda Bilgilendirme
12.07.2018 

7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNLA İLGİLİ

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun, 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Kanun ile vergi ve SGK alacakları ile çeşitli kanunlar uyarınca kesilen idari para cezalarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, yurt dışında bulunan varlıkların getirilerek beyanı ve imar affı gibi düzenlemeler içermektedir.

İlgili kanunu aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Vergi Borçlarının Yapılandırılması:

7143 sayılı Kanun ile genellikle 31.03.2018 tarihi ve daha önceki dönemlere ait vergi ve cezaları kapsamakta olup yapılandırma için başvuru 31 Temmuz 2018’de sona ermektedir. Ödeme ise peşin veya ikişer aylık dönemlerde azami 18 taksitle yapılabilecek olup, ilk taksit 30 Eylül 2018 tarihine kadar ödenecektir.

Kanunda alacakların yapılandırılmasında, alacağın kesinleşmiş, yargı aşamasında veya inceleme safhasında olmasına göre farklı durumlar ayrı ayrı düzenlenmiştir.

1) Kesinleşmiş alacaklarda, ödenmemiş olan vergilerin tamamı ile Kanun’un yayım tarihine kadar Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanacak tutar süresinde ödenirse, gecikme faizi ve gecikme zamları silinmektedir.  

2) Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar için alacağın yargıda hangi süreçte olduğuna göre farklı bir düzenleme yapılmıştır. Bu hükümden yararlanılması için açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.

3) İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler açısından ise Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemelerine matrah artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. İnceleme matrah farkı tespit edilmesi halinde önce matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah, incelemede bulunan matrah farkından indirilir. Daha sonra, vergi asıllarının %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar; vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 75’inden vazgeçilmektedir.

Matrah ve Vergi Artırımı:

7143 sayılı yasa ile getirilen diğer bir imkan ise, mükelleflere 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak gelir vergisi, kurumlar vergisi, muhtasar ve KDV beyanlarını artırma imkanı tanınarak, artırım yapılan yıllar vergi incelemesi dışında tutulabilecektir. Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık vergiye esas alınan matrahlarını, 31 Ağustos 2018 kadar, kanunda belirtilen oranlarda artırırlarsa incelemeden kurtulmuş olacaklardır. Matrah artırımı tutarları peşin veya 6 eşit taksitte ödenebilecektir. Matrah artırımlarının süresinde ödenmemesi halinde ilgili yıllar için inceleme yapılabilecektir.

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar bir envanter listesi ile bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebileceklerdir. Bildirim konusu yapılan kıymetler genel KDV oranına tabi ise % 10, indirimli orana tabi ise tabi olduğu oranın yarısı oranında sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp beyan edilecektir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen KDV indirim konusu yapılamazken, emtia üzerinden ödenen KDV indirim konusu yapılabilecektir.

İşletmelerin kayıtlarında yer aldığı halde gerçekte mevcut olmayan mallar ise  31 Ağustos 2018 tarihine kadar aynı türden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarını düzeltebileceklerdir. Eczaneler, kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında yer almayan ilaçları, maliyet bedeli üzerinden % 4 oranında KDV hesaplamak ve fatura düzenlemek suretiyle, kayıtlarından cezasız ve faizsiz bir şekilde çıkarabilirler.

Kasa ve Stok Affı: Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.12.2017 tarihi itibarı ile bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklarından alacaklı bulunduğu 31 Ağustos 2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle düzeltebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi hesaplanarak beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

Varlık Barışı:

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/11/2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edebilirler.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden % 2 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi, 31/12/2018 tarihine kadar ödenir.  31 Temmuz 2018 tarihine kadar yurt dışındaki varlıklar bildirilip Türkiye’ye getirilirse veya Türkiye’deki varlıklar beyan edilip defterlere kaydedilirse % 2’lik vergi de alınmayacaktır.

SGK Prim Borçları:

2018/ Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarının; Sigorta primleri, İşsizlik sigorta primi, İdari para cezaları, Yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,  BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet süresinin ihyası halinde doğacak alacaklarda bu kanun kapsamına dahil edilmiştir. Ayrıca; 2018 Nisan ayı ve öncesine ait genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tahsilinden vazgeçilecektir. Gelir testine hiç gitmeyen genel sağlık sigortalılarının, 30/11/2018 tarihine kadar gelir testine gitmeleri ve gelirlerinin düşük olduğunun belirlenmesi halinde tüm borçları hazinece karşılanacaktır.

Bağ-Kur Borçlarının Silinmesi:

Bağ-Kur sigortalılarından,  31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını Temmuz ayı sonuna kadar ödemeleri ya da yapılandırmaları mümkündür. Bu tarihe kadar bu işlemi yapmayanların sigortalılığı durdurulacak. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu sürelere ilişkin SGK alacakları takip edilmeyerek bunlara SGK alacakları arasında yer verilmeyecek. Sigortalılıkları durdurulanlardan 4(b) kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1 Haziran 2018 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır.

İmar Affı:

İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır. 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır. Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılabilecektir. Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden, konutlarda %3, ticari kullanımlarda % 5 olarak hesaplanacak ve 31.12.2018 tarihinde kadar yatırılabilecektir.

 

Neşet ERTOY
ESMMMO Başkanı

Seminer Konuşmacıları:

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı  

Hüseyin ACAR - Gelir İdaresi Grup Müdürü

Cengiz DURUR - Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı

Gülten YILDIRIM - Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı

 

SGK Eskişehir İl Müdürlüğü

Hidayet MERCAN -Sosyal Güvenlik Denetmeni

Yaşar EYVAZ - Yunusemre Merkez Müdür Yrd.

Burhan ERDOĞMUŞ - Servis Şefi

Derya VARDAR - Servis Şefi

 

Gönderen: haber
474 defa okundu 

Paylaş

Bu habere yorumlar


Ekonomi Haberleri
En Çok Okunanları
Bakanlık, IMF İle Görüşme İddialarını YALANLADI
Artık Hiç Bir İnşaat Yarım Kalmayacak
Yerli Kaynaklardan Elektrik Üretimi Yüzde 60’a Yükseldi
Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Başvuruları Başladı
İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME TEMALI PROGRAMIN BÜTÇESİ 350 MİLYON TL
Türkiye’nin altın rezervleri nerede? Bakan Albayrak cevapladı! VİDEOLU
Tekstilcilerin hedefi dünyada ilk beş
Ajans Kuruldu Sırada Milli Uzay Programı Var
Beyaz Et’in Geleceği Beyaz Et Kongresi’nde Konuşulacak
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Rehber ve Broşür Yayınlandı
Tesettür Pantolon Kombin
Kupa Bardak Hediye
ESKİŞEHİR İHRACATINA ESO’DAN ÇOK ÖNEMLİ DESTEK
Türkiye’nin Yerli Ve Milli Temizlik Ürünü BORON Piyasaya Çıktı
Sulama Kooperatiflerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı
 


Ekonomi Haberleri
 
 
ESO’dan yeni eğitim hamlesi
ESO’dan yeni eğitim hamlesi
BAKAN KURUM’DAN 81 İLE "RİSKLİ ALANLARLA" İLGİLİ GENELGE
RİSKLİ YAPILARA İLİŞKİN MÜRACAATLARDA ARTIŞ
Peyman Kara Şimşek Tuzsuz ile büyüyor!
BEBKA Yönetim Kurulu Eskişehir’de Toplandı…
Şubat Ayında 3 Milyar 25 Milyon liralık tarımsal destek ödenecek
Dünya’nın en büyük moda fuarının en büyük katılımcısı Türkiye oldu
Markalar ve Tedarikçiler Bayim Olur musun Fuarı’nda!
Bu faizle üretim zor
KONUT SATIŞLARI 24 BİN 82 ADET AZALDI

2018 yılının Ocak ayı konut satış istatistikleri ile 2019 yılı Ocak ayının konut satış istatistik...

Gerçek Kahve Lezzeti

Gerçek bir kahve tadı damakta iz bırakmalıdır. Bu yüzden farklı lezzetler bir araya g...

“Tapu” deyip geçmeyin

Türk Kütüphaneciler Derneği Eskişehir Şubesi il genelinde gerçekleştirdiği ...

2018 Yılında Yapılan Çalışmaları Değerlendirdiler

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2018 yılında İlçe ve Şube ...

Eximbank’tan leasing şirketlerine 200 milyon dolarlık tahsis

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbankın kredi destek protokolüyle 9 leasing firmasına 200 m...

 


Önceki Başlıklar
SAĞLIKLI BESLENMENİN YENİ TRENDİ ‘’YERLİ ÜRÜNLER’’

Türkiye’nin girişimleriyle,Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınan karar ile 10 Şub...

Yeni mağazacılık anlayışı Kırtasiye-Ofis Fuarı’nda konuşulacak

Yeni mağazacılık anlayışı Uluslararası İstanbul Kırtasiye-Ofis Fuarı’nda konuşulacak
<...

Her şey tamam! Türkiye ’Merkez’i bekliyor

Eylül 2018’de faizleri bir kalemde 625 baz puan arttıran Merkez Bankası, piyasanın &cc...

"3 Farklı Borlu Gübre Geliştirdik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı FatihDönmez, "Toprağın yapısına göre, ür&uum...

ERDOĞAN: “ÇİFTÇİMİZE 1,7 KATRİLYON LİRA TARIMSAL DESTEK VERDİK”

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ:

Kadınlardan 8 Mart öncesi iş dünyasına eşitlik çağrısı

Kadınlardan 8 Mart öncesi iş dünyasına eşitlik çağrısı: Yönetim kurullarını...

Çelik ihracatında hedef yeni pazarlar

Türk çelik sektörü, korumacılık önlemlerinin damga vurduğu 2018 yılını...

İnsanın yerini almayan, insanla beraber çalışan robotlar yükselişte

2025’e kadar yüzde 34’e ulaşacak

Robotların insanların işini elinden ...

OYDER Başkanı Yürür: Oyuncak bir eğitim aracıdır

Oyuncak sektörünün dev oyuncuları bir kez daha TÜYAP çatısı altında bu...

ZAFER TÜRKER’İN VEFATI İŞ CAMİAMIZI SARSMIŞTIR

Şehrimizin değerli iş insanlarından ve Litvanya’nın Eskişehir Fahri Konsolosu Zafer Tü...

1,5 MİLYAR LİRALIK HİBE PAKETİNİ ÜRETİCİMİZE SUNUYORUZ

BAKAN PAKDEMİRLİ: "KIRSALDAKİ &...

Çimento Tasarım Yarışması başlıyor

OYAK bünyesindeki gruplardan biri olan OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu, Çimento...

2023’te Türkiye’de Elektriğin En Ucuza Üretildiği Kaynaklar Güneş ve Rüzgar Olacak

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ve BloombergNEF tarafından düzenlenen R...

ETO BAŞKANI GÜLER’DEN FUARLARA DAVET

Güler, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Eskişe...

Türk organik ürünleri dünyaya açıldı

Türk organik sektörü Almanya’dan ihracat bağlantılarıyla dönüyor.<...

 
2018 YILI İHRACAT ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) 2018 yılı İhracat Başarı Ödül...

​“SHINING STAR AWARDS’19” ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Eğlence sektöründe Türkiye’nin ilk ve tek yarışması ‘Shining S...

Pulsar Güneş Gözlüğü

Taktığınız güneş gözlüklerinin size asil bir hava vermesi elbette ki çok ho...

Bireysel Sulama Sistemlerine % 50 Hibe Desteği

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, “Bireysel Sulama Sistemlerinin ...

ÇİFTÇİLERE TEKNOLOJİK KOLAYLIK

TARIM BİLİŞİM SİSTEMİ "E-ÇİFTÇİ&qu...

Dünya’nın çeliği Türkiye’de test ediliyor

Dünya’nın çeliği Türkiye’de test ediliyor. Ege Demir ve Demirdışı Me...

POŞET BAŞINA 15 KURUŞ DEVLET 10 KURUŞ MARKET ALIYOR

Ücretli poşette marketlerin haksız kazancına son!


PAGEV’in “Ücret...

Otomotiv sektörüne esneklik kazandırıyor

CHEP’in plastik kasaları ile etkin bir tedarik zinciri mümkün


Kaliteli ...

Çalışıyor üretiyor yatırıma harcıyoruz

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Gün içinde kulaktan ...

ETO ÜYELERİNE İSTANBUL’DA EĞİTİM

ETO’nun otomotiv yedek parça satış ve servis hizmetleri meslek grubunda faaliyet g&o...

Evde Bakım Yardımı Alanların Bayram İkramiyeleri Gelir Testi Hesaplamasına Dahil Edilmeyecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçe...

PAKDEMİRLİ: "OLABİLDİĞİNCE TARIMSAL ÜRETİM DESTEKLERİNİ ARTIRIYORUZ"

"EĞER AHİ...

Tümsiad ve Tanzanya Elçisinden Rektör Çomaklıya Ziyaret

Tümsiad Eskisehir Şube Başkanı Ali Engiz ve Tanzanya Ankara Büyükelçisi Pro...

ESKİŞEHİR, ÖZBEK MUTFAĞI İLE TANIŞACAK

Eskişehir yakında dünyaca ünlü Özbek Mutfağı ile tanışmaya hazırlanıyor. &Oum...

Türkiye İlk Macerasına Başladı

Türkiye’de ilk kez Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen ‘Mac...

 
 
En Çok Okunanlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir'i Sosyal Medyadan Takip Edin...

YAZARLAR
 
BATUHAN ÇİTEMEL
KURBAN BAYRAMINDA SAĞLIKLI BESLENMENİN PÜF NOKTALARI
 
Hüseyin DÜŞ
Bioenerji ile şifalan
 
Hüseyin GÜVEN
CENGİZ AKYILDIZ’A AĞIT…
 
Konuk Yazar
Bi tarihte “AKP iktidarının projesini” alkışlarken biz!
 
Nevzat Laleli
MC HÜKÜMETLERİ DÖNEMİ
 
Özgür TIKIZ
Asfalt Parası Yasal Zorunluluksa, KANUNLARI MI ÇİĞNİYORSUNUZ?
 
 
 
 
 

 

 

Eskişehir Kültür Sanat
online ziyaretçi: 347
online üye: 0
 
Telif hakkı saklıdır © 2000-2019 Eskişehir Reklam
Eskişehirliyiz.biz Anasayfa | Giris Sayfan Yap | Sık kullanılanlara ekle| WebMaster Kodu | İletişim  
eskişehir

eskisehir@eskisehirreklam.com
 
eskişehir apartlar  eskişehir günlük kiralık