Eskişehirliyiz.biz Ana Sayfa Eskişehir Apart Yurt Rehberi  
Üye Ol Üye Giriş
TOKİ’den O Haberlerle İlgili Açıklama - Eskişehirliyiz Biz Eskişehir Haber Eskisehir Haberleri Gundem Güncel Konular ve Tartışmalar
Eskişehir Haber
www.eskisehirliyiz.biz
Ana Sayfa
Güncel Polis Spor Politika Kültür-Sanat Ekonomi Otomobil Eğitim Sağlık Bilim Teknoloji Ekoloji Yaşam Magazin
  16 Ağustos 2022 Salı  
Hekim dünya görüşünü şapka gibi çıkarıp vestiyere asmalıdır
Günay’dan Mihallıççık’a Yol Müjdesi
Gürsöğüt-1 Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Açıldı
TÜRK BİLİM İNSANI AHMET BAŞAL’DAN ESKŞEHİRSPOR’A BÜYÜK JEST
TOKİ’den O Haberlerle İlgili Açıklama
5.8.2022 

Toplu Konut İdaresi tarafından inşaatı tamamlanarak hak sahiplerinin kullanımına açılan projelerde 300 konut ve üzeri olanlarda, ortak alan aboneliklerinin yapılması, makine ve ekipmanların sağlıklı şekilde devreye alınması, yönetim organları oluşuncaya kadar hizmetlerin aksamaması ve düzenli bir toplu yapı yaşamı kurulması amacı ile Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı esasları doğrultusunda belirli bir süre İdaremiz tarafından yönetim faaliyetleri yürütülmektedir.

Bilindiği üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) farklı gelir gruplarına uzun vadelerde ve/veya uygun koşullarda ödeme imkânları sağlanması kaydı ile konut projelerine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Dolayısı ile İdaremizce teslimleri gerçekleştirilen bağımsız bölümlerin satışı Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ile yapılmakta, bu süreçte tapu devri yapılamadığından bağımsız bölümlerin mülkiyeti İdaremiz üzerinde bulunmaktadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 27. maddesinde “Ana Gayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır.” hükmü yer almaktadır. İdaremiz ile konut alıcıları arasında rızaen imzalanan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve yönetim planı ilgili hükümleri gereği İdaremizce toplu yapı yönetim ve denetim kurulları oluşturulmakta ve “Hizmet Alım Sözleşmesi” ile yönetim faaliyetleri yürütülmektedir.

Toplu Yapı Yönetimi hizmet ve/veya faaliyetlerine ilişkin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Yönetim Planı” başlıklı 28. maddesinde; Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.” ve “Geçici Yönetim” başlıklı 73. maddesinde; “Yönetim plânında toplu yapı temsilciler kurulu oluşuncaya kadar, bu kurulun görevlerini üstlenmek, yetkilerini kullanmak ve kurulun oluşması için gerekli girişim ve çağrılarda bulunmak üzere, bir geçici yönetim kurulması öngörülebilir. Bu takdirde yönetim plânında geçici yönetimin  nasıl  oluşacağına ve ne zamana kadar devam edeceğine ilişkin hükümlere yer verilir. Geçici yönetim en geç toplu yapının bitimini izleyen bir yıl sonrasına kadar devam edebilir. Bu süre, her halde toplu yapı kapsamındaki ilk yapı  ruhsatının alınmasından itibaren  on  yıl geçmekle sona erer.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, ilgili yönetim  planının “Geçici  Hükümler”  başlıklı  bölümündeki geçici 1. maddesinde; “… Bu Yönetim Planının “Yönetim Organlarının Oluşturulması” ile ilgili hükümleri, Geçici Yönetimin görevlerinin konut alıcılarına devredilmesinden sonra yürürlüğe girer.” Hükmü yer almaktadır.

Bunun yanında Toplu Yapı Yönetimi ile ilgili olarak İdaremiz ile hak sahipleri arasında rızaen imzalanan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’nin “Yönetim ve Ortak Giderler” başlıklı maddesinde “Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ve Yönetim Planına göre gerekli organlar oluşuncaya kadar öngörülen geçiş döneminde gayrimenkulün bulunduğu yapı ve sitedeki ortak yer ve tesisler İDARE tarafından yönetilebileceği gibi  yönetim, bir veya daha fazla sayıda gerçek veya tüzel kişiye de devredebilir….” ifadesi yer almaktadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve yönetim planı hükümleri çerçevesinde İdaremiz haricinde tapu tescil işlemleri tamamlanarak kat malikliği sıfatına hak kazanmış konut alıcılarının henüz sayı ve arsa payı bakımından toplu yapı yönetim organlarını oluşturabilecek yeterli çoğunluğa ulaşmadığı, yetki devrinin hak sahiplerine yapılması durumunda yönetim hizmet ve/veya faaliyetlerine ilişkinve işlemlerin ifası sırasında düzenlenecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantılarında tapu sahiplerinin kendi insiyatiflerinde kat maliklerinin çoğunluğunu temsil etmeyecek şekilde kararlar alarak uygulamalarda bulunabileceği, bu kapsamda yapılacak işlemlerin İdaremizin bağımsız bölümlerin çoğunluğunda mülkiyet sahibi olması nedeni ile yasal ve idari anlamda İdaremizi sorumluluk altında bırakabileceği, İdaremiz tarafından Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde satışı yapılan bağımsız bölümlere ait hak sahiplerinin iade, fesih ve/veya devir haklarının da bulunduğu göz önüne alındığında hem 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Ana gayrimenkulün Bakımı, Korunması ve Zarardan Sorumluluk” başlıklı 19. maddesinde geçen "Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.” hükmü, hem de kamu menfaatleri gereği yönetim hizmetleri bir süreliğine İdaremiz gözetiminde sürdürülmektedir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Yönetici” başlıklı 34. maddesinde yer alan “Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir…. Ana gayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.” ile  “İşletme Projesinin  Yapılması”  başlıklı  37.  maddesinde  yer  alan “Kat  malikleri  kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar….” hükümleri içerisinde geçen kat malikleri kurulunun onayı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

İdaremiz tarafından yapımı gerçekleştirilen toplu konut projelerinde Toplu Yapı Yönetimlerinin oluşturulması, kurulan yönetimlerin sürelerinin uzatılması ve/veya devredilmesi vs. işlemler kamu menfaatleri ile hak sahiplerinin memnuniyetleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Daha önce karşılaşılmış olan sıkıntıların ve suiistimallerin önlenmesi, hak sahipleri arasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması Kurumumuz açısından büyük önem taşıdığından, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri gereği mülkiyet sahibi İdaremiz tarafından belli bir geçiş dönemi için oluşturulan Toplu Yapı Yönetimleri; toplu konutlarda uygun ortam sağlandığında, yasal şartlar yerine geldiğinde ve/veya gayrimenkul alıcılarının çoğunluğundan gelecek devir taleplerinin incelenmesi sonucu tarafsızlık ve sosyal sorumluluk ilkesi gereği sağlıklı sonuçlara ulaşıldığı takdirde yönetim faaliyetlerinin belli kurallar çerçevesinde devredilmesi sağlanmaktadır.

Bu itibarla yönetimin devri için, proje kapsamında tapuların çoğunluğunun konut alıcılarına geçmiş olması veya daha önce yaşanmış bir takım sıkıntıların ve suistimallerin önüne geçilmesi, site sakinleri arasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması amacı ile konut alıcılarının en az % 51’e ulaşan talep dilekçelerinin İdaremize ulaşması halinde yetki devrine yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır.

Yetki devirleri gerçekleşen toplu konut projelerinin çoğunluğunda profesyonel manada yönetim hizmetleri verilemediğinden hak sahipleri arasında sorunlar yaşandığı, İşletme Projelerinin yapılamadığı, ek aidat adı altında bedeller istendiği, yönetici ve/veya deneticilerin istifa ettiği, genel kurulların ve davetlerin düzenli olarak yapılmadığı, toplanan ortak giderlere karşılık harcama detaylarının bilinmediği, yüksek miktarlarda oluşan borçlardan dolayı ortak alan elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödenemediği, asansörlerin çalıştırılamadığı vs. toplu yapı yönetim organlarının işleyişine yönelik bireysel yanlış uygulamalardan toplu yapı özelliğinin kaybolduğu görülmektedir. Dolayısı ile yetki devirleri sonrası İdaremizin bu değişiklikleri, ihtilafları, uyuşmazlıkları ve/veya yönetim faaliyetlerini devamlı takip etmesi ya da İdaremiz gözetiminde tekrar yönetim ve denetim kurulu belirlenmek sureti ile hizmet verilmesi hem yasal mevzuatlara göre uygulanabilirlik hem de yetki ve sorumluluklar açısından mümkün değildir.

Yönetim hizmet ve/veya faaliyetlerine ilişkin yürürlüğe konulan İşletme Projeleri ilk yılında tahmini gider kalemlerine göre, dönem sonu itibari ile yapılan ortak gider aidat artışları ise geçmiş dönem gider gerçekleşmeleri, satıcı ve/veya kurumlar nezdinde yapılan artışlar, asgari ücret artışları, personel sayısı, ortak alan elektrik giderleri, asansör, kazan, hidrofor gibi makinelerin bakım onarım giderleri, demirbaş giderleri, ortak alan abonelik güvence bedelleri, ofis malzemeleri, temizlik ve teknik malzeme sarf giderleri gibi kalemler 1 yıllık maliyeti üzerinden hesaplanır, KMK nın emrettiği şekilde harcama kalemine göre metrekare paylı ve eşit paylı olarak bağımsız bölüm bazında paylaştırılarak 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uygun şekilde uygulamaya konulmaktadır.

Söz konusu İşletme Projeleri kapsamında belirlenen ortak giderler “Toplu Yapı Yönetimi” adına kayıtlı banka hesaplarında toplanmakta, oluşan giderlere karşılık kullanılmaktadır. İdaremiz tarafından yönetim faaliyetlerinden kaynaklı herhangi bir mal ve/veya hizmet alımı yapılmadığı gibi bağlı hesaplarımızda herhangi bir tahsilat yapılmamakta ya da ödeme onayı verilmemektedir. Yönetim hizmet ve/veya faaliyetlerine yönelik tümve işlemler 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uygun şekilde “Toplu Yapı Yönetimi” adına yürütülmekte olup, gerek ortak giderlerden gerek yönetim faaliyetlerinden kaynaklı İdaremiz ya da çalışanlarının herhangi bir menfaat sağlaması kesinlikle söz konusu değildir.

Gönderen: journal
519 defa okundu 

Paylaş

Bu habere yorumlar


Ekonomi Haberleri
En Çok Okunanları
Konutların yanında TOKİ’den bir müjde daha! 81 ilde başlıyor
Konutta Fiyatlar Arttı Ama Satışlar Düşmedi
Eskişehir’de İstenmeyen Misafir “ÇAYIR TIRTILI” İle Mücadele Başladı
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Mesafe 2 saat 15 dakika olacak
ZEYDAN’DAN BRÜKSEL-ESKİŞEHİR HAVALİMANI İÇİN DESTEK TALEBİ
SSB paylaştı: İnsansız Deniz Araçlarımız VİDEOLU
Lisanslı Depoculuk Desteklemeleri Askıya Çıkarıldı
BEBKA’NIN GENÇ İSTİHDAMINA YÖNELİK PROJELERİ, SCIENCE EXPO’YA DAMGA VURDU
Maden ihracatçıları mermerin başkenti Afyonkarahisar’da buluştu
Türkiye’de her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıda israf ediliyor
BEYLİKOVADA HASAT BEREKETİ
BAKAN YARDIMCISI PAKDİL: "ÇAYIR TIRTILI NEDENİYLE TOPLAM REKOLTEDE BİR KAYBIMIZ OLMAYACAK"
ÜRETEN BİLİM ŞEHRİ OLACAĞIZ
ESKİŞEHİR’DE ÇAYIR TIRTILI KONTROL ALTINDA
YERLİ SINAİ MÜLKİYET BAŞVURULARI VE TESCİLLERİNDE REKOR
 


Ekonomi Haberleri
 
 
AKKUYU NGS SAHASINDA TÜRK İNŞAATÇILAR ÖDÜLLENDİRİLDİ
AKKUYU NGS SAHASINDA TÜRK İNŞAATÇILAR ÖDÜLLENDİRİLDİ
ÜYE MEMNUNİYETİNDE ETO ZİRVEDE (!)
28,5 MİLYON LİRALIK YATIRIM 12 PROJE
ÇİFTÇİLERE 37,2 MİLYON LİRALIK TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ
Türkiye ile Pakistan Arasında Mal Ticaret Anlaşması İmzalandı
Bilecik Lila Lavanta Bahçesi, Şehre Turistik ve Ekonomik Katkı Sağlıyor
Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinde Hibe Ödemeleri Devam Ediyor
Gürsöğüt-1 Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Açıldı
BAKAN KURUM: “KISA SÜRE İÇERİSİNDE KONUT VE KİRA FİYATLARI DAHA DA HIZLI BİR ŞEKİLDE DÜŞECEK”
Tarım Krediden temel tüketim ürünlerinde indirim müjdesi
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürün&uum...
Küçükbaş hayvan sayısında artış var…
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: 2022 yılının ilk 6 ayı sonunda küç&...
DASK hakkında 5 soru 5 cevap
Marmara Bölgesi’nin yanı sıra Ankara’dan İzmir’e kadar geniş bir alanda hisse...
TÜRKİYE LİMANLARINA 7 AYDA 437 KRUVAZİYER GEMİSİ YANAŞTI
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: LİMANLARIMIZA YANAŞAN KRUVAZİYER GEMİ SAYISI 40 KAT ARTT...
ASELSAN İLK YARIYI GÜÇLÜ BÜYÜME İLE TAMAMLADI
ASELSAN’ın 2022 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı. ASELSAN’ın 6 a...
 


Önceki Başlıklar
32 MİLYON LİRALIK DESTEKLEME ÖDEMESİ BUGÜN HESAPLARA AKTARILACAK
Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destek ödemeleri kapsamında 32 milyon 651 bin 947 TL’li...
EYT’nin hazineye maliyeti belli oldu: Parça parça emeklilik formülü
EYT’de herkesin bir anda emekli olması mümkün görünmüyor. Bu kapsamda...
ESKdan karkas et fiyatlarına yönelik yeni hamle
Et ve Süt Kurumu (ESK), karkas et alım fiyatlarını yukarı yönlü reviz etti.Et ve S&uu...
TEI VE BOTAŞ ARASINDA DEV ANLAŞMA
Havacılık motorlarında ülkemizin lider şirketi TEI; sahip olduğu altyapı, imalat, bakım ve onar...
SANTRALLER ÜLKEMİZE YILLIK 2,7 MİLYAR LİRA EKONOMİK FAYDA SAĞLAYACAKTIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış t...
ESO Üyelerinin banka kredilerine ulaşmada yaşadığı sorunlar TOBB’da konuşuldu
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye Odalar ve...
BİRİLERİ 20 YILDIR SADECE KONUŞUYOR, YALAN, İFTİRA, KARALAMA ÜRETİYOR
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: KADİRLİ-OSMANİYE YOLU’NUN TAMAMINI 2023’TE H...
Türk Mühendisler, Rus Nükleer Endüstrisi Alanında Prestijli Bir Yarışmayı Kazandı
AKKUYU NÜKLEER A.Ş. çalışanları, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom&rsquo...
O KONUŞMANIN SAHİBİ ANLATTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli’y...
Süt sektörü çok zor dönemden geçiyor
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Üreticimiz bir kilogram süt satarak ancak bir kilogram ...
EYT’de görüşmeler hızlandı: Vedat Bilgin aralık ayını işaret etti
EYT Platformu üyeleri, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ... VİDEOLU
BEBKA’DAN İNOVASYON VE VERİMLİLİĞE DESTEK
BEBKA’DAN BİLECİK’TEKİ FİRMALARA YALIN ÜRETİM EĞİTİMİBEBKA DESTEKLERİ İLE REKABET G...
İşsizlik 50 ayın en düşük seviyesinde! Kadınlar rekor kırdı
İşsizlik yüzde 0.3 azalarak yüzde 10.3’e geriledi ve Mayıs 2018’den bu yana en...
Zeydan Borsa Üyeleri İçin Kolay ve Uygun Kredi Desteği İstedi
ETB BAŞKANI ÖMER ZEYDAN ANKARA’DA KAMU BANKALARINDAN BORSA ÜYELERİ İÇİN ...
HAVACILIK SEKTÖRÜ130 BİN’E YAKIN HABERDE YER ALDI
AVRUPA’DAKİ OPERASYONEL AKSAKLIKLAR MEDYADA GENİŞ YANSIMA BULDU Covid-19 ile birlikte hav...
 
RESTORAN VE YEMEKHANE ARTIKLARI YEM OLARAK KULLANILABİLECEK
Tarım ve Orman Bakanlığı israfın azaltılması yönündeki çalışmalar kapsamında restor...
SAVUNMA SANAYİİNDE TESLİMATLAR DEVAM EDİYOR “TOGAN”
Savunma Sanayiinde Teslimatlar Devam Ediyor “TOGAN”T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii...
TÜRKİYE’DE 7 AYDA 1,8 MİLYONU AŞKIN GAYRİMENKUL SATIŞ İŞLEMİ YAPILDI
Türkiye’de bu yılın 7 ayında 1 milyon 826 bin 242 gayrimenkul satış işlemi yapılarak 21 m...
SAVUNMA SANAYİİNDE TESLİMATLAR DEVAM EDİYOR “AKSUNGUR”
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen...
Özel eğitimin destekçisi olmaya devam edeceğiz
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız himayelerinde, Eskişehir Valiliği öncülüğünde yap...
MOBİLYA İHRACAT 7 AYDA 4,7 MİLYAR DOLARI AŞTI
Mobilya ihracatı yükselişini sürdürdü Rusya’dan Türkiye’ye sipa...
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KUSURSUZ FIRTINA ETKİSİ
Global krizin derinden etkilediği sektörlerin başında gelen inşaat sektörü döviz...
55.5 MİLYON ARAÇ OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ İLE KÖRFEZİ 5 DAKİKADA GEÇTİ
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: 55.5 MİLYON ARAÇ OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ...
Usulsüz üretilen elektrik vatandaşa bedelsiz olarak dağıtılacak
Lisanssız elektrik üretiminde suistimalleri önlemek için harekete geçen EPDK...
Abdülhamid Han, Doğu Akdeniz’de arama kuyuları açacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin sondaj filosunun "en...
Doğru Isı Yalıtımı Yüzde 50’ye Varan Enerji Tasarrufu Sağlıyor
Isı yalıtımıyla  soğutma masraflarınızı düşürünDoğru Isı yalıtımı uygulanmış evl...
ASELSAN DÜNYA DEVLERİ ARASINDA TÜRKİYE LİDERİ
Türk savunma sanayinin lider şirketi ASELSAN, Defense News Top 100 listesinde 49. sırada yer al...
Madende ihracat 4 milyar dolara dayandı
Maden sektörü Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı ayına göre yüzd...
ESK: KUZU TOKLU ALIM FİYATI KİLOGRAM BAŞINA 90 LİRAYA ÇIKARILDI
Et ve Süt Kurumu (ESK), bugünden geçerli olmak üzere kuzu toklu alım fiyatını ...
ASELSANA GLOBAL VE PRESTİJLİ ÖDÜL
ASELSAN, dünyanın en prestijli ödüllerinden The Stevie Awards kapsamında iki farklı k...
 
 
En Çok Okunanlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir Apartlar Yurtlar
Eskişehir'i Sosyal Medyadan Takip Edin...

YAZARLAR
 
BU KOCA ŞEHİRDE EVSİZİM
 
MATEMATİK TEMEL ZAYIFLIĞI VE ÇÖZÜMÜ
 
Saçlarım neden ağarıyor? 6 maddede saçınızın beyazlamasını önleyin!
 
Suriyeli Mehmetçikler
 
GÜNDOĞDU YILDIRIM
16 YAŞINDA
 
Hüseyin DÜŞ
Biyolojik alanımız ve şifa
 
Hüseyin GÜVEN
(ESKİŞEHİR TANITIM GÜNLERİ.) MİHALIÇÇIK STANDINDA BU KİTAPLAR OLMALIYDI!
 
 
 
Konuk Yazar
Eskişehir Valiliği gençliğe hizmet ediyor ama ne anlarsınız!
 
Nevzat Laleli
ASR-I SAADETTE BİR EVLİLİK
 
Özgür TIKIZ
Kendileri Kaçak Yapmaya Alışkın Olunca HER İNŞAATI KAÇAK SANIYORLAR
 
 
 

 

 

Eskişehir Kültür Sanat
online ziyaretçi: 591
online üye: 0
 
Telif hakkı saklıdır © 2000-2022 Eskişehir Reklam
Eskişehirliyiz.biz Anasayfa | Giris Sayfan Yap | Sık kullanılanlara ekle| WebMaster Kodu | İletişim  
eskişehir

eskisehir@eskisehirreklam.com